چرا کوییزلند؟! ۱۷ مهر ۹۶

حقوقی هستی؟

داری برای وکالت،قضاوت یا ارشد و دکتری آماده می شی؟

تویی کوییزلند با هم رشته ای هات مسابقه بده و نشون بده تو بیشتر از اونها بلدی.

توی هیچ وقت بازنده نمی شی چون یا برنده می شی یا یاد می گیری !!!