این بخش برای کوییزلندی های حرفه ای طراحی شده که می تونی در ۲۴ ساعت نامحدود بازی کنی و امتیاز جمع کنی

 

ورودی این بازی ۳۰ تا الماسه