بودجه بندی ۹ خرداد ۹۵

آزمون مرحله ۱  95/01/26

اصول فقه : مبحث الفاظ (اقسام دلالت-اقسام استعمال-اقسام قرینه-حقیقت-مجاز-صحیح واعم-مشتق)

آیین دادرسی مدنی : (ماده۱تا۴۷)+(۱تا۱۷شورا)+(۱تا۱۶حمایت خانواده)+(۱تا۱۵دیوان عدالت)(مباحث.صلاحیت دادگاه ها-اختلاف در صلاحیت-وکالت در دعاوی)

حقوق تجارت : ۱-مواد ۱ تا ۱۹ قانون تجارت. مواد ۳۳۵ تا۴۱۱٫مواد ۵۷۶تا۶۰۰

مباحث:کلیات-تجار ومعاملات تجاری-دفاتر تجاری-دلالی-حق العمل کاری-قرارداد حمل ونقل وضمانت-اسم تجاری-شخصیت حقوقی

قوانین خاص:قانون راجع به دلالان مصوب۱۳۱۷-قانون ثبت اختراعات-طرح های صنعتی و تجاری و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

جزا : ۱-مواد ۱تا۱۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

۲-مواد ۶۲۰ تا۶۲۴ ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۴(مبحث مرور زمان)

قوانین خاص:قانون هواپیمایی  کشوری –قانون استرداد مجرمین-قانون حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان-ایین نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین.

آیین دادرسی کیفری : کلیات-دعوای خصوصی وعمومی-ضابطان دادگستری وتکالیف انها(مواد۱تا۶۳ا.د.ک)(مواد ۱۰۵تا۱۱۳ قانون مجازات اسلامی)-قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب۱۳۷۱-ماده واحده احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون نظارت بر ذبح شرعی

مدنی : (مواد ۱تا۱۸۲)(مواد۹۵۰تا۱۰۳۳)(مواد۱۱۵۸تا۱۲۰۶)(اموال-اسباب تملک-اشخاص-قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه+قانون تملک اپارتمان ها)

آزمون مرحله ۲  95/04/11

اصول فقه : اوامر و نواهی

آیین دادرسی مدنی :  (48تا۸۳)+(۱تا۳۱اجرای احکام)+(۱۶تا۳۳دیوان)(دادخواست-بهای خواسته-ابلاغ)

حقوق تجارت : مواد ۱تا۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت

قوانین خاص:قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴-قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶

جزا : ۱-مواد ۱۲۵ تا ۲۱۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

۲-مواد ۲۱۷تا۲۸۸ ق.م.ا ۱۳۹۲ (مبحث حدود)

آیین دادرسی کیفری : وظایف و اختیارات دادستان-وظایف و اختیارات دادستان کل کشور (مواد ۶۴تا۸۸ ا.د.ک)(مواد۲۸۸تا۲۳۹ ا.د.ک)-قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰

مدنی : (مواد۱۸۳تا۲۶۳)(عقود ومعاملات-معاملات فضولی)

آزمون مرحله ۳  95/04/25

اصول فقه : مفاهیم

آیین دادرسی مدنی : (ماده۸۴تا۱۲۹)+(۱۸تا۳۵شورا)+(۳۴تا۶۴دیوان)+(۳۲تا۴۸اجرای احکام)+(۱۶تا۳۹حمایت خانواده)(ایرادات و موانع رسیدگی-تامین خواسته)

حقوق تجارت : ماده ۲۰ قانون تجارت و مواد ۹۴تا ۲۲۲ قانون تجارت

جزا : مواد ۲۸۹تا ۴۴۷ ق.م.ا(مبحث قصاص)   

آیین دادرسی کیفری : وظایف و اختیارات بازپرس-صلاحیت بازپرس-معاینه و تحقیق محلی-بازرسی و کارشناسی(مواد۸۹تا۱۱۶۷ ا.د.ک)

مدنی : (مواد ۲۶۴تا۳۳۷)قانون مسولیت مدنی و قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و(مواد۱۵۶تا۱۵۸)و(مواد۴۹۲تا۵۳۷قانون مجازات)(سقوط تعهدات-ضمان قهری)    

آزمون جامع  95/05/01

اصول فقه :

آیین دادرسی مدنی : جامع

حقوق تجارت : مرور ازمون های مباحث۱و۲و۳

جزا : مباحث ازمون ۱و۲و۳

آیین دادرسی کیفری :

مدنی : جامع  

آزمون مرحله ۴  95/05/15

اصول فقه : مطلق ومقید+مجمل مبین

آیین دادرسی مدنی : ماده(۱۲۹تا۲۰۱)(ورود ثالث-جلب ثالث-دعوای متقابل-تامین دلیل-دعاوی تصرف عدوانی-ممانعت از سازش حق و مزاحمت)

حقوق تجارت : مواد ۲۲۳تا۳۰۹

مباحث:برات-فته طلب(سفته)

جزا : مواد ۴۴۸تا۷۲۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲(مبحث دیات)

آیین دادرسی کیفری : احضار و تحقیق از متهم-شهود و مطلعان-قرار های تامین کیفری(مواد۱۶۸تا۲۶۱ ا.د.ک)-تحقیقات مقدماتی د رجرائم اطفال و نوجوانان (مواد ۲۸۵تا ۲۸۷ ا.د.ک)

مدنی : (مواد۳۳۸تا۴۶۵)(بیع-خیارات)  

آزمون مرحله ۵  95/05/29

اصول فقه : عام و خاص

آیین دادرسی مدنی : مواد(۲۰۲تا۳۰۴)+(۴۹تا۹۸اجرای احکام)+(۳۹ الی اخرحمایت خانواده)

حقوق تجارت : مواد ۳۱۰تا۳۳۴ قانون تجارت

قوانین خاص:قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲-ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷

جزا : ۱-مواد۱و۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا.  اختلاس و کلاهبرداری

۲-(مباحث مربوط به کلاهبرداری-صورخاص جرم کلاهبرداری ماده۶۷۲ ق.تعزیرات-مبحث خیانت در امانت- صور خاص جرم خیانت در امانت-ماده ۵۹۶ ق.تعزیرات ماده۶۷۳ –اختلاس(ماده ۵و۶ ق.م.م.ا.ا.ک  ارتشا اختلاس و کلاهبرداری)-تصرف غیر قانونی در وجوه اموال دولتی ماده ۵۹۸ق.تعزیرات و خیانت مستخدمین دولت در اسناد دولتی ماده ۶۰۴ ق.تعزیرات

قانون خاص:قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶-قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب۷۶

آیین دادرسی کیفری : اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات مقدماتی –تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها (مواد۲۶۲تا۲۸۴ ا.د.ک-مواد۲۹۴تا۳۱۷ ا.د.ک)-قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲-قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۹-قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و دارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب۱۳۹۰-ایین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.

مدنی : (مواد۴۶۶تا۵۱۷)قانون روابط موجر مساجرمصوب۱۳۵۶و۱۳۷۶  

آزمون مرحله ۶  95/06/12

اصول فقه : اصول عملیه(برائت-تخییر-احتیاط)

آیین دادرسی مدنی : ماده(۳۰۵تا۳۶۵)+(۹۹تا۱۴۵اجرای احکام)(واخواهی-تجدیدنظر)

حقوق تجارت : مواد ۴۱۲ تا ۴۷۵ قانون تجارت

قوانین خاص:قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸

جزا : ۱-مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون تعزیرات

۲-مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون م.ا. مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت رایانه ای (ماده ۷۴۰ ق.تعزیرات)

ماده ۳ قانون تشدید(مبحث رشا و ارتشا)و مواد ۵۸۸تا۵۹۵ ق.ت

آیین دادرسی کیفری : رسیدگی به ادله اثبات-رسیدگی در دادگاه های کیفری-رسیدگی در دادگاه کیفری یک-رای غیابی و واخواهی –رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان-احاله(مواد۳۱۸تا۴۲۰ ا.د.ک)(مواد ۱۶۰ تا۲۱۳ ق.مجازات اسلامی)

مدنی : (مواد۵۱۸تا۶۸۳)(عقود مزارعه و مساقات-مضاربه-جماله-شرکت-ودیعه-عاریه-وکالت)             

آزمون جامع  95/06/19

اصول فقه :

آیین دادرسی مدنی : جامع

حقوق تجارت : جامع مباحث ازمون های ۱و۲و۳و۵و۶و۷

جزا : مرور مباحث ازمون های ۱تا۳و۵ تا ۷

آیین دادرسی کیفری :

مدنی : جامع  

آزمون مرحله ۷  95/07/02

اصول فقه : اصل استصحاب+ادله استنباط احکام(قران-سنت-اجماع-عقل-خبر)

آیین دادرسی مدنی : ماده(۳۶۶تا۴۱۶)+( ۱۴۶تا۱۸۰اجرای احکام)+تکرار قانون حمایت خانواده(فرجام خواهی)

حقوق تجارت : مواد ۸۴۶تا۵۷۵ قانون تجارت

جزا : ۱-مواد ۱تا۲۲قانون صدور چک

۲-قوانین خاص:قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

-قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶

آیین دادرسی کیفری : رد دادرس-طرق اعتراض به ارا-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر نظر استان-کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور-اعاده دادرسی (مواد۴۲۱تا۴۸۳ ا.د.ک)

مدنی : (مواد۶۸۴تا۸۲۴)(ضمان-حواله-کفالت-صلح-رهن-هبه-شفعه)   

آزمون مرحله ۸  95/07/16

اصول فقه : امارات(اماره-دلیل-ظن-شهرت)+قیاس(استقرا-تمثیل)

آیین دادرسی مدنی : ماده(۴۱۷تا۴۵۳)+(۶۴تا۹۸دیوان)(اعتراض ثالث-اعاده دادرسی-مواعد)

حقوق تجارت : مرورمباحث ازمون های ۵و۶و۷و۹

جزا : مواد۴۹۸تا ۵۸۷ ق.تعزیرات مصوب ۷۵

۲-مواد ۵۹۷ تا ۶۵۰ ق.تعزیرات

قانون خاص:قانون حمایت خانواده

آیین دادرسی کیفری : اجرای احکام کیفری و اقدامات تامین و تربیتی(مواد۴۸۴تا۵۷۰ ا.د.ک)-ایین نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومان-ایین نامه نحو اجرای قصاص،رجم،قتل،صلب،اعدام وشلاق

مدنی : (مواد۸۲۵تا۹۴۹)(وصیت-ارث)  

آزمون مرحله ۹  95/07/30

اصول فقه : مقدمه(استحسان-سد ذرایع-عرف)+تعارض ادله

آیین دادرسی مدنی : ماده(۴۵۴تا۵۲۷)(داوری-اعصار-خسارت-مستثنیات دین)

مواد ۹۸ الی اخر دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت : مرور کلیه مباحث (با تاکید بر مواد ۱تا۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین خاص مرتبط با آن )

جزا : مواد ۶۶۸تا۶۷۲ و ۶۷۵تا۷۴۸ قانون تعزیرات

-قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۸۳

آیین دادرسی کیفری : ایین دادرسی جرائم نیروهای مسلح-ایین دادرسی جرائم رایانه ای-ایین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی(مواد۵۷۱تا انتهای قانون ا.د.ک)-قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب ۱۳۸۶

مدنی : (مواد۱۰۳۴تا۱۱۵۷)(نکاح-طلاق-عده-مهر)      

آزمون جامع  95/08/07

اصول فقه :

آیین دادرسی مدنی : جامع

حقوق تجارت : مرور کلیه مباحث (با تاکید برمواد ۲۲۳تا۳۳۴ قانون تجارت قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲)

جزا : مرور ازمون های ۹و۱۰و۱۱

آیین دادرسی کیفری :

مدنی : جامع  

آزمون جامع نهایی ۱  95/08/14

اصول فقه :

آیین دادرسی مدنی :

حقوق تجارت : جامع کل

جزا :

آیین دادرسی کیفری :

مدنی :

آزمون جامع نهایی ۲  95/08/21

اصول فقه :

آیین دادرسی مدنی :

حقوق تجارت : جامع کل

جزا :

آیین دادرسی کیفری :

مدنی :

آزمون جامع نهایی ۳ ۹۵/۰۸/۲۸

اصول فقه :

آیین دادرسی مدنی :

حقوق تجارت : جامع کل

جزا :

آیین دادرسی کیفری :

مدنی :