بودجه بندی ۱ ۱۳ دی ۹۵

آزمون مرحله یک   96/01/26

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۱تا ۲۶۳ اموال و مالکیت به طور کلی، در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود، در اسباب تملک، عقود و تعهدات به طور کلی حقوق مدنی ۱
مواد ۱ تا ۸۳ ق.آ.د.م آیین دادرسی مدنی ۲

مواد ۱ تا ۲۰ ق.ت

مواد ۱ تا ۱۴۳ ل.ا.ق.ت

حقوق تجارت ۳
مواد ۱ تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب اول-کلبات) حقوق جزا ۴
مواد ۱ تا ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری ۵
تاریخچه علم اصول، تعریف، موضوع و فایده علم اصول، وضع الفاظ، اوامر و نواهی، مفهوم و منطوق اصول فقه ۶

 

آزمون شماره دو   96/2/8

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۲۶۴تا ۵۴۳ ق.م. سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد حقوق مدنی ۱
مواد ۸۴ تا ۱۴۸ ق.آ.د.م آیین دادرسی مدنی ۲

مواد ۱۴۴ تا ۱۹۸ ل.اق.ت

قانون بازار اوراق بهادار (بورس)

حقوق تجارت ۳
مواد ۱۲۵ تا  288 قانون مجازات اسلامی (ادامه کتاب اول + کتاب دوم حدود) حقوق جزا ۴
مواد ۱۲۳ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری ۵
عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین اصول فقه ۶

 

آزمون شماره سه   96/2/22

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۵۴۴ تا ۸۰۷٫ مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی، وکالت، ضمان، حواله ، کفالت، صلح، رهن، هبه حقوق مدنی ۱
مواد ۱۴۹ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م آیین دادرسی مدنی ۲

مواد ۱۹۹ تا ۳۰۰ ل.ا.ق.ت

مواد ۹۴ تا ۲۲ق.ت

حقوق تجارت ۳
مواد ۲۸۹ تا ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی حقوق جزا ۴
مواد ۲۱۷ تا ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری ۵
ادله استنباط احکام، قاعده استصلاح اصول فقه ۶

 

آزمون شماره چهار   96/2/29

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۸۰۸ تا ۱۰۳۳٫ اخذ به شفعه، وصیت، ارث حقوق مدنی ۱
مواد ۳۲۶ تا ۴۴۱ ق.آ.د.م ایین دادرسی مدنی ۲
مواد۲۲۳ تا ۳۹۴ ق.ت حقوق تجارت ۳
مواد ۴۴۸ تا ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی حقوق جزا ۴
مواد ۳۳۵ تا ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری ۵
قاعده استحسان، قاعده سد ذرایع، امارات، اصول عملیه اصول فقه ۶

 

آزمون شماره پنج  96/3/5

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۱۰۳۴ تا ۱۳۳۵٫ نکاح، انحلال عقد نکاح، نسب، نگاهداری و تربیت اطفال ، ولایت قهری، حجر و قیمومت، ادله اثبات دعوا حقوق مدنی ۱
مواد ۴۴۲ تا ۵۲۹ ق.آ.د.م آیین دادرسی مدنی ۲
مواد ۳۹۵ تا ۶۰۰ق.ت حقوق تجارت ۳
مواد ۴۹۸ تا ۷۲۹ قانون تعزیرات حقوق جزا ۴
مواد ۴۶۱ تا ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی کیفری ۵
تعارض ادله، اجتهاد و تقیید اصول فقه ۶

 

آزمون شماره شش(جامع) ۹۶/۳/۱۹

 

شرح نام درس
دوره آزمون های یک تا پنج کلیه دروس

 

آزمون شماره هفت   96/3/26

 

شرح نام درس ردیف

مواد ۱ تا ۱۸۰ق.م. و مباحث مربوطه در کتب مرجع

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه

قانون حج و اوقاف

حقوق مدنی ۱

مواد ۱ تا ۴۷ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع

مواد ۱ تا ۱۵ ق.ح.خ

مواد ۱ تا ۱۵ ق.ش.ح.ا

مواد ۱ تا ۳۳ ق.د.ع.ا

آیین دادرسی مدنی ۲

مواد ۱ تا ۲۰ ق.ت +مواد ۱۹۵ تا ۲۰۱ق.ت + مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱  ق.ت+ مواد ۵۷۶ تا ۵۹۱ق.ت و مباحث مربوطه از کتب مرجع \قائم مقام و سایر نمایندگان تجارتی، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی، تاجر و معاملات تجارتی، دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی، مقررات راجعه به ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه ها

حقوق تجارت ۳

مواد ۱ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی

مباحث: تعاریف، قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان، قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان، قانونی بودن جرایم، مجازات­ها و دادرسی کیفری، مجازات­ها، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات.

حقوق جزا ۴

مواد ۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی­ها و حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳٫

مباحث: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن، دعوای عمومی و دعوای خصوصی، دادسرا و حدود صلاحیت آن، ضابطان دادگستری و تکالیف آنان.

آیین دادرسی مدنی ۵
بررسی تاریخ علم اصول، تعریف، موضوع و فایده علم اصول(تا سر وضع الفاظ) اصول فقه ۶

 

آزمون شماره هشت    96/4/2

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۱۰۹ تا ۲۱۸ق.م و مباحث مربوطه در کتب مرجع حقوق مدنی ۱

مواد ۴۸ تا ۸۳ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع

مواد ۴۱ تا ۴۶ ق.د.ع.ا

آیین دادرسی مدنی ۲

*مواد ۱ تا ۷۱ ل.ا.ق.ت\ شرکت های سهامی(تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه)

*قانون اوراق مشارکت

حقوق تجارت ۳

مواد ۵۶ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی

مباحث: نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط، مجازات­های جایگزین حبس، مجازات­ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، سقوط مجازات ( عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم )، قاعده دراُ.

قانون حمایت از کودکان و نو جوانان، آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین.

حقوق جزا ۴

مواد ۶۴ تا ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: وظایف و اختیارات دادستان، وظایف و اختیارات بازپرس، صلاحیت بازپرس

قانون حمایت از بسیج مصوب ۱۳۷۱

آیین دادرسی کیفری ۵
وضع الفاظ اصول فقه ۶

 

آزمون شماره نه   96/4/9

 

شرح نام درس ردیف

مواد ۲۱۹ تا ۳۴۷ق.م و مباحث مربوطه در کتب مرجع

قانون مسئولیت مدنی

قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث…

مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ق.م.م

حقوق مدنی ۱

مواد ۸۴ تا ۱۵۷ و ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع

مواد ۳۴ تا ۶۴ ق.د.ع.ا

مواد ۱۶ تا ۲۴ ق.ش.ح.ا

آییین دادرسی مدنی ۲

 مواد ۷۲ تا ۱۵۶ ل.ا ق.ت و مباحث مربوطه از کتب مرجع

مجامع عمومی، هیات  مدیره و بازرسان

حقوق تجارت ۳

مواد ۱۲۲ تا ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی

مباحث: شروع به جرم، شرکت در جرم، معاونت در جرم، سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته، تعدد جرم، شرایط مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت کیفری، ادله اثبات در امور کیفری

حقوق جزا ۴

مواد ۱۲۳ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی، احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

آیین دادرسی کیفری ۵
اوامر اصول فقه ۶

 

آزمون شماره ده    96/4/16

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۳۴۸ تا ۴۶۳ ق.م و مباحث مربوطه در کتب مرجع حقوق مدنی ۱

مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ و ۱۹۴ تا ۲۴۷ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع

مواد ۲۴ تا آخر ق.ش.ح.ا

آیین دادرسی مدنی ۲
مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ل.ا.ق.ت و ۲۳۲ تا ۲۶۹ ل.ا.ق.ت و مباحث مربوطه از کتب مرجع\تغییرات در سرمایه شرکت، حساب های شرکت، مقررات جزایی حقوق تجارت ۳

مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی

مباحث: کتاب دوم – حدود

حقوق جزا ۴

مواد ۲۱۷ تا ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

قرارهای تامین و نظارت قضایی، اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات، تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

آیین دادرسی کیفری ۵
نواهی اصول فقه ۶

 

آزمون شماره یازده (دوره)  96/4/30

 

شرح نام درس
دوره آزمون های هفت تا ده کلیه دروس

 

آزمون شماره دوازده   96/5/6

 

شرح نام درس ردیف

مواد ۴۶۴ تا ۵۷۰ ق.م.( معاوضه، اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله) و مباحث مربوطه در کتب مرجع

ق.ر.م.م. سال ۵۶ و ۷۶

ق.تملک آپارتمان ها

قانون پیش فروش آپارتمان ها

حقوق مدنی ۱
مواد ۲۴۸ تا ۳۹ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع آیین دادرسی مدنی ۲

مواد ۲۷۰ تا ۳۰۰ل.ا.ق.ت  و ۱۹۰ تا ۱۹۴ ق.ت و مباحث مربوطه از کتب مرجع\ مقررات مختلفه مربوط به شرکت سهامی، شرکت های تعاونی تولید و مصرف

حقوق تجارت ۳

مواد ۲۸۹ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی

مباحث: کتاب سوم – قصاص ( اقسام و تعاریف جنایات، تداخل جنایات، شرایط عمومی قصاص، طرق اثبات جنایت، شرکت در جنایت، اکراه در جنایت )

حقوق جزا ۴

مواد ۲۹۴ تا ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: تشکیلات و صلاحیت دادگاه­های کیفری، رسیدگی به ادله اثبات

قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴

آیین دادرسی کیفری ۵
مفاهیم اصول فقه ۶

 

آزمون شماره سیزده   96/5/13

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۵۷۱ تا ۶۸۳ق.م (شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی، وکالت) و مباحث مربوطه در کتب مرجع حقوق مدنی ۱

مواد مواد ۳۲۶ تا ۳۶۵ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع

ماده ۲۷ ق.ش.ح.ا

مواد ۶۵ تا ۱۰۶ ق.د.ع.ا

آیین دادرسی مدنی ۲
مواد ۹۴ تا ۱۴۰ق.ت و مباحث مربوطه از کتب مرجع\ شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی حقوق تجارت ۳

مواد ۳۸۱ تا ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی

مباحث: قصاص نفس، قصاص عضو، اجرای قصاص

حقوق جزا ۴

مواد ۳۳۵ تا ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: رسیدگی در دادگاه­های کیفری، رسیدگی در دادگاه کیفری یک،

آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با اصلاحات

آیین دادرسی کیفری ۵
عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین اصول فقه ۶

 

آزمون شماره چهارده   96/5/20

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۶۹۷ تا ۷۲۳ و مواد ۷۳۴ تا ۸۰۷ ق.م(ضمان، کفالت، صلح، رهن، هبه) و مباحث مربوطه در کتب مرجع حقوق مدنی ۱
مواد ۳۶۶ تا ۴۱۶ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع آیین دادرسی مدنی ۲
مواد ۱۴۱ تا  189 ق.ت + ۲۱۹ تا ۲۲۲ ق.ت ومباحث مربوطه از کتب مرجع\شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، مقررات مختلفه حقوق تجارت ۳

مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی

مباحث: کتاب چهارم – دیات

حقوق جزا ۴

مواد ۴۰۶ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: رای غیابی و واخواهی، رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

آیین دادرسی کیفری ۵
ادله استنباط احکام اصول فقه ۶

 

آزمون شماره پانزده   96/6/3

 

شرح نام درس ردیف
مواد ۸۰۸ تا ۹۵۵ق.م(وصایا و ارث) و مباحث مربوطه در کتب مرجع حقوق مدنی ۱

مواد ۴۱۷ تا ۴۴۱ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه از کتب مرجع

مواد ۱۴۶ و  147 ق.د.ع.ا

آیین دادرسی مدنی ۲
مواد ۲۲۳ تا ۲۹۲ق.ت \صورت برات، قبول و نکول، قبولی ثالث، وعده برات، ظهرنویسی، مسئولیت، پرداخت، تادیه توسط ثالث، حقوق و وظایف دارنده برات حقوق تجارت ۳

مواد ۵۴۹ تا ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی

مباحث: مقادیر دیه، قواعد عمومی دیه اعضا، دیه مقدر اعضاء

حقوق جزا ۴

مواد ۴۲۶ تا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: اعتراض به آراء، کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی

آیین دادرسی کیفری ۵
قاعده های استصلاح، استحسان و سد ذرایع اصول فقه ۶

 

آزمون شماره شانزده (دوره)   96/6/10

 

شرح نام درس
دوره آزمون های دوازده تا پانزده کلیه دروس

 

آزمون شماره هفده   96/6/17

 

شرح نام درس ردیف

مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ (اخذ به شفعه) و مواد ۹۵۶ تا ۱۰۳۳( اشخاص: کلیات، تابعیت ، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، غایب مفقود الاثر، قرابت) و مباحث مربوطه در کتب مرجع

قانون امور حسبی

حقوق مدنی ۱
مواد ۴۴۲ تا ۵۰۱ و ۱۷۹ تا ۱۹۳ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه در کتب مرجع آیین دادرسی مدنی ۲

*مواد ۲۹۳ تا ۳۳۴ ق.ت:\ ادامه مبحث برات: (اعتراض، برات رجوعی، قوانین خارجی)، سفته، چک، مرور زمان اسناد در وجه حامل

*قانون صدور چک سال۸۲

*قانون چک های تضمین شده سال ۱۳۰۷

حقوق تجارت ۳

مواد ۴۹۸ تا ۵۱۷ قانون تعزیرات

مباحث: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، اهانت به مقدسات مذهبی، سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

قانون جدید صدور چک، مواد ۴۹ تا ۵۸ قانون حمایت خانواده ۹۱

حقوق جزا ۴

مواد ۴۸۴ تا ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، اجرای مجازات حبس، اجرای محکومیت­های مالی، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی، هزینه دادرسی،

قانون شورای حل اختلاف

آیین دادرسی کیفری ۵
امارات اصول فقه ۶

 

آزمون شماره هجده   96/6/24

 

شرح نام درس ردیف

مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۵۷ ق.م (نکاح و طلاق) و مباحث مربوطه در کتب مرجع

قانون حمایت خانواده

حقوق مدنی ۱

مواد ۵۰۲ تا ۵۲۲ق.آ.د.م و مباحث مربوطه در کتب مرجع

مواد ۱ تا ۴۸ق.ا.ام

مواد ۱ تا ۲۹ ق.ن.ا.م.م.

آیین دادرسی مدنی ۲
مواد ۳۳۵ تا ۳۹۴ ق.ت +مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱ ق.ت \ دلالی، حق العملکاری، قرارداد حمل و نقل، ضمانت حقوق تجارت ۳

مواد ۵۱۸ تا ۶۰۷ قانون تعزیرات

مباحث: تهیه و ترویج سکه قلب، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته­ها از اماکن، فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، غصب عناوین و مشاغل، تخریب اموال تاریخی، فرهنگی، تقصیرات مقامات و مامورین دولتی، ارتشا و ربا و کلاهبرداری، امتناع از انجام وظایف قانونی

مواد ۱ تا ۳ ق.ت.م.م.ا.ا.ک

قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می­نمایند

حقوق جزا ۴

مواد ۵۷۱ تا ۶۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، تشکیلات دادسرا و دادگاه­های نظامی، صلاحیت

قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴

آیین دادرسی کیفری ۵
اصول عملیه(برائت، احتیاط، تخییر) اصول فقه ۶

 

آزمون شماره نوزده   96/6/31

 

شرح نام درس ردیف

مواد ۱۱۵۶ تا ۱۲۵۶ق.م (نسب، نگهداری از اظفال، ولایت قهری، الزام به انفاق، حجر و قیمومت) و مباحث مربوطه در کتب مرجع

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

حقوق مدنی ۱
مواد ۹۸ تا ۱۱۲ و ۱۳۷ تا ۱۴۵ و ۱۴۸ تا ۱۸۰ ق.آ.د.م و مباحث مربوطه در کتب مرجع آیین دادرسی مدنی ۲

*مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ ق.ت\ورشکستگی

*ق.ا.ت

حقوق تجارت ۳

مواد ۶۰۸ تا ۷۲۸ قانون تعزیرات

مباحث: هتک حرمت اشخاص، جرائم علیه اشخاص و افراد، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی، قسم و شهادت دروغ، سرقت و ربودن مال غیر، تهدید و اکراه، ورشکستگی، خیانت در امانت، احراق و تخریب و اتلاف اموال، هتک حرمت منازل و املاک غیر، افترا و توهینتجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی، جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۴ تا ۸ ق.ت.م.م.ا.ا.ک

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

حقوق جزا ۴

مواد ۶۰۲ تا ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مباحث: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی جرائم نیروهای مسلح، وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی، ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رای، تجدیدنظر و اعاده دادرسی، اجرای احکام، زندان­ها و بازداشتگاه­های نظامی، دادرسی الکترونیکی

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰

آیین دادرسی کیفری ۵
اصول عملیه(استصحاب) اصول فقه ۶

 

آزمون شماره بیست  96/7/14

 

شرح نام درس ردیف

مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵ق.م(ادله اثبات دعوا) و مباحث مربوطه در کتب مرجع

حقوق مدنی ۱
دوره آزمون های شماره ۱۷ تا ۱۹ و مباحث مربوطه در کتب مرجع آیین دادرسی مدنی ۲

* مواد ۵۹۲ تا ۶۰۰ ق.ت + مواد ۱۹۹ تا ۲۳۱ ل.ا.ق.ت + مواد ۲۰۲ تا ۲۱۸ق.ت  + مواد ۲۱۹ تا ۲۲۲ ق.ت\ انحلال و تصفیه شرکت های سهامی، تصفیه امور شرکت ها، مقررات مختلفه نسبت به شرکت ها، مقررات نهایی

*قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

حقوق تجارت ۳

مواد ۷۲۹ تا ۷۸۳ قانون تعزیرات

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۷۶ و اصلاحات ۸۹ و قانون جرایم نیروهای مسلح

حقوق جزا ۴
مواد ۶۶۴ تا  699 قانون آیین دادرسی کیفری آیین دارسی کیفری ۵
تعارض ادله، اجتهاد و تقلید اصول فقه ۶

 

آزمون شماره بیست و یک(جامع)   96/7/21

 

شرح نام درس
جامع شماره ۱ کلیه دروس

 

آزمون شماره بیست و دو(جامع)  96/7/28

 

شرح نام درس
جامع شماره ۲ کلیه دروس

 

آزمون شماره بیست و سه(جامع)   96/8/5

 

شرح نام درس
جامع شماره ۳ کلیه دروس

 

آزمون شماره بیست وچهار(جامع)  96/8/13

 

شرح نام درس
جامع شماره ۴ کلیه دروس