بازی دونفره ۳۱ اردیبهشت ۹۶

توی این نوع بازی باید با حریفت رقابت کنی و می تونی یا حریفت رو خودت با وارد کردن نام کاربریش انتخاب کنی و یا بسپری سیستم برات پیدا کنه

 

ورودی بازی دو نفره هم ۱۰ تا الماسه