برنامه حضور مشاوران ۱۰ خرداد ۹۵

  خانم مریم اکبری

          شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸

  آقای مهرداد سلیمی

          شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸

  خانم هانیه السادات موسویان

          شنبه و چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۷

  آقای آرمان شیخ

          یکشنبه و پنج شنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸

  مهران آشوغ

         دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۹٫۵ صبح تا ۱۷