نام کتاب : کتاب ده سالانه وکالت

     تدوین : آرمان سبط الشیخ – هانیه سادات موسویان

     مشخصات ظاهری :۷۴۲ص (وزیری)

     قیمت:۳۰۰۰۰ تومان

     قیمت با تخفیف:۲۷۰۰۰تومان

  

    


     نام کتاب : شرح جامع مجازات اسلامی

     تدوین :یعقوب حسانی

     مشخصات ظاهری :۴۱۲ص (رحلی)

     قیمت:۳۰۰۰۰تومان

     قیمت با تخفیف:۲۷۰۰۰تومان

  

 

 

نام کتاب : شرح جامع حقوق تجارت 

     تدوین : رضا خودکار – محمد علی یوسفی

    مشخصات ظاهری :۳۰۶ ص (رحلی)

     قیمت:۳۰۰۰۰تومان

     قیمت با تخفیف:۲۷۰۰۰تومان

 

 

 

     نام کتاب : شرح جامع آیین دادرسی کیفری 

     تدوین :دکتر ایمان شاه بیگی

     مشخصات ظاهری :۲۹۷ص(رحلی)

     قیمت:۳۰۰۰۰ تومان

     قیمت با تخفیف:۲۷۰۰۰تومان

 

 

         نام کتاب : شرح جامع اصول فقه 

     تدوین :مسعود رحمانی

     مشخصات ظاهری :۲۰۳ ص (رحلی)
     قیمت:۳۰۰۰۰تومان

     قیمت با تخفیف:۲۷۰۰۰تومان

 

 

 

         نام کتاب : شرح جامع قانون مدنی 

     تدوین : محمد علی یوسفی – رضا خودکار

     مشخصات ظاهری :۴۵۴ص (رحلی)
     قیمت:۳۰۰۰۰تومان

     قیمت با تخفیف:۲۷۰۰۰تومان

 

 

 

         نام کتاب : شرح جامع آیین دادرسی مدنی

     تدوین : علی آلبا

     مشخصات ظاهری :۴۲۲ص (رحلی)
     قیمت:۳۰۰۰۰تومان

     قیمت با تخفیف:۲۷۰۰۰تومان