اعضای هیئت علمی ۳۱ شهریور ۹۵

gain real instagram followers buy followers get instagram followers free trial

اعضای هیئت علمی

 

دکتر ترکمن

دکتری حقوق خصوص 

وکیل پایه یک دادگستری

 

دکتری حائری اصفهانی

دکتری حقوق خصوصی

موکیل پایه یک دادگستری

 

دکتر نوبهاری تهرانی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه یک دادگستری

 

دکتر نوروزی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه یک دادگستری