بازی تک نفره ۳۱ اردیبهشت ۹۶

توی بازی تک نفره می تونی با انتخاب هر درسی که دلت می خواد شروع به پاسخگویی کنی آخرش هم درصد پاسخ هات رو
می بینی و می تونی وضعیت علمی ت رو توی هر درس تحلیل کنی

ورودی بخش بازی تک نفره ۵ تا الماسه